Medycyna Pracy

Sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Chronimy ich zdrowie przed niekorzystnymi warunkami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej pracy oraz jej środowiska.

Oferujemy wykonanie badań wstępnychokresowych i kontrolnych, a także badania do celów sanitarno - epidemiologicznych.


Image

Przedsiębiorco!

W naszej ofercie znajduje się także:

  • doradztwo w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy, oraz przepisów BHP,
  • udział lekarza w zakładowej Komisji BHP,
  • rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz ryzyka zawodowego (wizytację stanowisk pracy, ocenę wielkości wydatku energetycznego),
  • prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  • inicjalizację promocji programu zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych wynikających z oceny zdrowia pracujących oraz inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników, a także udzielania pomocy w ich realizacji.W celu podpisania wymaganej prawem umowy nasz przedstawiciel przyjedzie do Państwa firmy. 

Jest to wyróżniającą nas na rynku formą zawarcia umowy.

 

 

Naszym partnerom biznesowym oferujemy przygotowanie programu indywidualnie dobranych pakietów badań profilaktycznych, wykonywanych w naszej przychodni, a także siedzibach partnerów.

Informacje dla pracodawcy

Badania wstępne, okresowe i kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego skierowania pracodawcy. Pracodawca pokrywa również koszt przeprowadzonych badań.

Badania wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych oraz wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, który prowadzi Centrum Medyczne Endo-Medica.

Orzeczenia lekarskie wydaje się na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest więc rzetelne wypełnienie skierowania z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na konkretnym stanowisku.

W skład badania profilaktycznego wchodzą również konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe określone we wskazówkach metodycznych.

Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Pracownik nie może "na własną rękę" dokonać wyboru lekarza medycyny pracy, który wykona u niego badania profilaktyczne zdolności do pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego i nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy!

Informacje dla pracownika

Wykonanie badania profilaktycznego przez pracownika jest jego obowiązkiem i powinno być traktowane jako polecenie służbowe.

Aby pracownik mógł przystapić do badania przez lekarza medycyny pracy, musi posiadać pisemne skierowanie wystawione przez pracodawcę z uwzględnieniem stanowiska i czynników szkodliwych, uciążliwych na stanowisku pracy.

Pracownik zgłasza się na badanie do placówki medycznej, z którą jego pracodawca podpisał umowę.

Odmowa poddania się badaniom może oznaczać dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Pamiętać należy, że po 30 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik powinien stawić się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Powinien posiadać skierowanie od pracodawcy na badania kontrolne oraz dokumentację lekarską z przebiegu leczenia lub zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza, który wystawiał czasową niezdolność do pracy.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pisać na skrzynkę pocztową medycynapracy@endomedica.bydgoszcz.pl
Medycyna Pracy - Podstawowe Badania Profilaktyczne
Badanie profilaktyczne + wydanie orzeczenia 70 zł
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
+ wydanie orzeczenia
40 zł
Badanie i wydanie orzeczenia dla kierowców kat A,B,C,D 200 zł
Badanie lekarskie pracownika ochrony fizycznej 350 zł
Badania lekarskie pracownika zabezpieczenia technicznego350 zł
Badania lekarskie do pracy z bronią500 zł
Duplikat wydania orzeczenia (cena brutto z 23% VAT)24,60 zł
Konsultacja neurologiczna70 zł
Konsultacja laryngologiczna70 zł
Konsultacja okulistyczna70 zł
Konsultacja okulistyczna z doborem szkieł80 zł
Badanie audiometryczne35 zł
Badanie na olśnienie30 zł
Badanie na widzenie w mroku (widzenie zmierzchowe)30 zł
Badanie na widzenie przestrzenne35 zł
Badanie pola widzenia35 zł
Badanie EKG25 zł
Badanie spirometryczne EUTEST35 zł
Medycyna Pracy - Badania Orzecznicze
Rozeznanie środowiska pracy (za 1h) 23% VATdo ustalenia
Wizytacja środowisk pracy (za 1h) 23% VATdo ustalenia
Doradztwo w sprawach BHP (za 1h) 23% VATdo ustalenia
Udział lekarza w komisji BHP (za 1h) 23% VATdo ustalenia
Udział w komisji ds. rehabilitacji zawodowej
(za 1h) 23% VAT
do ustalenia
Medycyna Pracy - Podstawowe Badania Laboratoryjne
Morfologia + rozmaz 6 zł
Retikulocyty 7 zł
Kreatynina 7 zł
Glukoza4 zł
Cholesterol całkowity4 zł
Cholesterol HDL4 zł
Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia8 zł
Trójglicerydy6 zł
Lipidogram20 zł
Bilirubina całkowita4 zł
GGTP7 zł
AST6 zł
ALT6 zł
TSH III generacja14 zł
Antygen HBS - Ag HBS11 zł
Badanie ogólne moczu6 zł