Medycyna pracy

Medycyna pracy jest podstawowym elementem systemu ochrony pracy, jako wielodyscyplinarna dziedzina medycyny – służy ochronie zdrowia pracujących. Za sprawą wydłużonego wieku wymaganej aktywności zawodowej, a także starzejącego się społeczeństwa, medycyna pracy należy do wiodących dziedzin medycyny. Medycyna pracy poprzez profilaktyczne ukierunkowanie, wspiera rozwój zdrowia publicznego społeczeństwa.

W naszej jednostce oferujemy wykonanie badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Częstotliwość wykonywania badań.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332), a także z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające ww. rozporządzenie
Dz.U. 2020 poz. 2131

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r.

Przedsiębiorco!
W naszej ofercie znajduje się także:

W celu podpisania wymaganej prawem umowy nasz przedstawiciel przyjedzie do Państwa firmy.

Jest to wyróżniającą nas na rynku formą zawarcia umowy.

Uwaga !
Na podstawie art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy każdy pracodawca, który związany jest z pracownikiem stosunkiem pracy, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy na wykonywanie badań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.

Uwaga !
Zawarcie umowy umowy z jednostką medycyny pracy nie wyklucza podpisania kolejnych umów z innymi jednostkami, co oznacza że możesz posiadać więcej niż jedną umowę o sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników.

Naszym partnerom biznesowym oferujemy przygotowanie programu indywidualnie dobranych pakietów badań profilaktycznych, wykonywanych w naszej przychodni, a także siedzibach partnerów. 

W zależności od ustaleń – na Państwa zamówienie badania profilaktyczne mogą odbyć się w siedzibie Waszej firmy !!!

Nasz gabinet prowadzi i archiwizuje dokumentację wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu nowoczesnego oprogramowania dla medycyny pracy e-Orzecznik.

www.e-orzecznik.pl

 

· Badania wstępne, okresowe i kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego skierowania pracodawcy. Pracodawca pokrywa również koszt przeprowadzonych badań.

· Badania wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych oraz wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, który prowadzi Centrum Medyczne Endo-Medica.

· Orzeczenia lekarskie wydaje się na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

· Obowiązkiem pracodawcy jest więc rzetelne wypełnienie skierowania z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na konkretnym stanowisku.

· W skład badania profilaktycznego wchodzą również konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe określone we wskazówkach metodycznych.

· Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.

· Pracownik nie może "na własną rękę" dokonać wyboru lekarza medycyny pracy, który wykona u niego badania profilaktyczne zdolności do pracy.

· Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego i nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy!
· Wykonanie badania profilaktycznego przez pracownika jest jego obowiązkiem i powinno być traktowane jako polecenie służbowe.

· Aby pracownik mógł przystapić do badania przez lekarza medycyny pracy, musi posiadać pisemne skierowanie wystawione przez pracodawcę z uwzględnieniem stanowiska i czynników szkodliwych, uciążliwych na stanowisku pracy.

· Pracownik zgłasza się na badanie do placówki medycznej, z którą jego pracodawca podpisał umowę.

· Odmowa poddania się badaniom może oznaczać dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

· Pamiętać należy, że po 30 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik powinien stawić się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Powinien posiadać skierowanie od pracodawcy na badania kontrolne oraz dokumentację lekarską z przebiegu leczenia lub zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza, który wystawiał czasową niezdolność do pracy.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pisać
na skrzynkę pocztową medycynapracy@endomedica.bydgoszcz.pl

lub dzwonić – rejestracja : tel. 52 373 11 22, tel. 791 370 300,
Zespół medycyny pracy: tel. 509 100 509