Małkowska Janina

Małkowska Janina – lek.

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży – lek. Janina Małkowska.

Oferuję szczegółową diagnostykę wszystkich chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, ustalanie planów leczenia, prowadzenie farmakoterapii oraz kontrolę jej bezpieczeństwa, wystawianie zaświadczeń dla szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, o stanie zdrowia dla Zespołów orzekających o niepełnosprawności, dla Sądu, SUO i in.
Skupiam się na szczegółowych wywiadach z Rodzicami/Opiekunami oraz osobnych badaniach Dzieci i Młodzieży – wszystko w serdecznej, pełnej zrozumienia i troski atmosferze potrzebnej w naszej specjalizacji.
Cechuje mnie holistyczne podejście i stałe poszerzanie wiedzy.

Jestem absolwentką dwóch kierunków Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Lekarskiego i Nauk o zdrowiu, gdzie studiując równolegle dziennie zdobyłam tytuł Lekarza oraz magistra Fizjoterapii.
Dalsze specjalistyczne doświadczenie zawodowe w zakresie Psychiatrii dzieci i młodzieży zdobywałam pracując w oddziałach i dyżurując w Szpitalu Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Pracowałam w oddziałach psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz odbywałam staże np. w ośrodku leczenia uzależnień. Przez ostatnie lata kontynuuję pracę m.in. w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

Jakie zaburzenia/choroby psychiczne diagnozuję i planuję/prowadzę dalsze ich leczenie?

1. zaburzenia neurorozwojowe:
– ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej
– zaburzenia hiperkinetyczne inne: ADD – zaburzenia koncentracji uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne z przewagą nadruchliwości i impulsywności
– zaburzenia ze spektrum autyzmu tj. Autyzm dziecięcy, Autyzm atypowy oraz Zespół Aspergera
– zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) tzw. SZRUS
– zaburzenia/opóźnienia rozwoju mowy i języka
– niepełnosprawność intelektualna
– tiki oraz Zespół Tourette’a
2. zaburzenia emocjonalne związane ze stresem oraz lęki:
– zaburzenia emocjonalne
– lęk przed separacją w dzieciństwie
– uogólnione zaburzenia lękowe
– lęk społeczny w dzieciństwie
– fobie (np. fobia szkolna/społeczna, agorafobia i in. specyficzne fobie)
– napady lęku panicznego
– mutyzm selektywny
– OCD – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
– PTSD – zespół stresu pourazowego
– reakcja adaptacyjna
– ostra reakcja na stres
3. zaburzenia zachowania (m.in. zachowania agresywne słowne i czynne, reakcje dysforyczne):
– zaburzenia zachowania
– zaburzenia zachowania i emocji
– zaburzenia opozycyjno-buntownicze
4. zaburzenia nastroju:
– depresja
– choroba afektywna dwubiegunowa
– inne zaburzenia nastroju
5. zaburzenia psychotyczne:
– przemijające zaburzenia psychotyczne
– zaburzenia schizotypowe
– Schizofrenia
6. zaburzenia związane z kontekstem społecznym:
– szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych i uzależniania,
– szkodliwe używanie lub uzależnienie od internetu, komputera, telefonu komórkowego
– samookaleczenia i myśli/zamiary samobójcze
– zaburzenia więzi
– mutyzm selektywny
7. zaburzenia powiązane ze stanem somatycznym:
– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napady objadania się)
– moczenie mimowolne
– zaburzenia snu
– zaburzenia psychiczne z somatyzacjami (bóle głowy i brzucha, nudności, zmęczenie, kołatanie serca, duszność, drżenia)
– zaburzenia seksualne
– zaburzenia psychiczne w przebiegu innych zdiagnozowanych chorób somatycznych.

Jak wyglądają wizyty, czego należy oczekiwać?

Diagnoza/wizyta diagnostyczna (pierwsza, dłuższa wizyta – trwająca zazwyczaj 60 minut) to zebranie wywiadu zazwyczaj osobno od Rodzica/Opiekuna i osobna rozmowa z Pacjentem/obserwacja/badanie. Analizuję dostarczoną dokumentację (WAŻNE: Jeśli posiadają Państwo wcześniejszą dokumentację medyczną, psychologiczną, wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, TK/MR, aktualną opinię ze szkoły i in. – proszę o zabranie kser tej dokumentacji na naszą pierwszą wizytę.). Rodzice/Opiekunowie mogą być poproszeni o dodatkowe wypełnienie diagnostycznych testów, itp. Po ww. zazwyczaj następuje wspólne podsumowanie wniosków i ustalenie/wdrożenie dalszego planu opieki/leczenia, czy wystawienie zaświadczeń.

Kolejne wizyty – dalsza ocena stanu psychicznego Pacjenta oraz jego funkcjonowania, kontrola leczenia, analiza zleconych dodatkowych badań/konsultacji, wyników opieki psychologicznej/psychoterapeutycznej i in. zaplanowanych terapii, etc.; zapewnienie – w zależności od potrzeb – wielospecjalistycznej opieki.